Integrert sikkerhetskonsept

CC-log er en web-basert varslingsprogramvare/-applikasjon, som kommuniserer med andre enheter via det digitale nettverket. Programmet kommuniserer med plattformer som IOS-, Android-og web-løsning. Programvareløsningen gir bruker mulighet til å varsle, på et tidligst mulig tidspunkt uten unødig tidstap. Varslingsprogramvaren kan anvendes på tjenestereise så vel som i operasjonell drift der uforutsette hendelser raskt kan inntreffe.

Produktet imøtekommer organisasjoners juridisk aktsomhetsplikt ovenfor sine ansatte.

iPhone-applikasjoner

Android-applikasjoner

Sikkerhetskultur og aktsomhetsplikt

Ansatte er bedriftens viktigste ressurs, og bedrifter er juridisk forpliktet til å trygge sine ansatte.

Aktsomhetsplikten ivaretas gjennom systematisk HMS arbeid, tilrettelegging for opplæring og tilgjengeliggjøre varslings-og rapporteringsverktøy, som er transparente og fleksible ift. behov.

Tjenestereiser i risikofylte miljøer, operasjonell drift og utfordrende arbeidsprosesser innebærer økt fokus på sikring av personell og immaterielle verdier. Kunnskap om mennesker, kulturer, miljø en ferdes i og hvordan digitale verktøy kan bidra til å fremme trygghet i arbeidshverdagen, medvirker til miljø for trivsel, verdiskapning og godt omdømme.

Les mer

Funksjoner

Alert

Gir bruker mulighet til å varsle/alarmere organisasjon/ansvarlige person(er) om en uønsket hendelse slik at nødvendige tiltak iverksettes umiddelbart.

Alert har to funksjoner for å sikre at korrekt informasjon sendes til den rette instans, Alert og Delayed Alert.

Mer info

In-house alert

In-House er en funksjon som benyttes på lokasjoner/ stasjonære fasiliteter, der det kan oppstå uønskede hendelser eller trusler mot personell, publikum eller selve fasiliteten. Programvaren kan brukes til å varsle internt vel som eksternt om de hendelser som har oppstått, eller kan oppstå. 

Mer info

Travel

Benyttes under jobbreiser eller andre oppdrag utenfor kontorbygget. Travel-funksjonen kan benyttes til å ha en oversikt over brukernes lokasjoner for deres egen sikkerhet. Ved uønskede hendelser som f.eks terroraksjon, vil de ansvarlige uten tap av tid, kunne bekrefte hvor brukerne er eller har vært.

Mer info

Crisis Log

Reiser og uønskede hendelser registreres og loggføres sammen med dato, tidspunkt etc. Denne informasjonen kan ha stor betydning ved senere gjennomgang av hendelser.

Mer info

It is not only what we do, but also what we do not do, for which we are accountable.

Molière Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673)