Integrert sikkerhetskonsept

CC-log er en web-basert varslingsprogramvare/-applikasjon, som kommuniserer med andre enheter via det digitale nettverket. Programmet kommuniserer med plattformer som IOS-, Android-og web-løsning. Programvareløsningen gir bruker mulighet til å varsle, på et tidligst mulig tidspunkt, om en uønsket hendelse, eksternt eller internt.

Organisasjonen på sin side, vil som bruker av produktet ivareta sitt ansvar ovenfor sine ansatte, medlemmer etc., og være proaktiv ved uønskede hendelser, også ovenfor ressurser som er på reise.

Web-versjon

iPhone-applikasjoner

Android-applikasjoner

Kartlegging og ivaretakelse

Vi opplever et økende problem med uro, vold, trusler og trakassering i arbeidslivet, noe som igjen har økt sjansen for uønskede hendelser som kan ramme organisasjoner og dets personell. 

Ved å tilby ressurser nødvendige sikkerhetsprodukter styrkes organisasjonens-, teamets- og den enkelte ressurs barrierer og bidrar til å trygge hverdagen. Ved å sette ord på, konkretisere og rapportere belastningen som ressurser utsettes for kan de/den ansvarlige personer/organisasjon, på et tidligere tidspunkt, iverksette tiltak for å forebygge belastninger. 

Les mer

Funksjoner

Alert

Gir bruker mulighet til å varsle/alarmere organisasjon/ansvarlige person(er) om en uønsket hendelse slik at nødvendige tiltak iverksettes umiddelbart.

Alert har to funksjoner for å sikre at korrekt informasjon sendes til den rette instans, Alert og Delayed Alert.

Mer info

In-house alert

In-House er en funksjon som benyttes på lokasjoner/ stasjonære fasiliteter, der det kan oppstå uønskede hendelser eller trusler mot personell, publikum eller selve fasiliteten. Programvaren kan brukes til å varsle internt vel som eksternt om de hendelser som har oppstått, eller kan oppstå. 

Mer info

Travel

Benyttes under jobbreiser eller andre oppdrag utenfor kontorbygget. Travel-funksjonen kan benyttes til å ha en oversikt over brukernes lokasjoner for deres egen sikkerhet. Ved uønskede hendelser som f.eks terroraksjon, vil de ansvarlige uten tap av tid, kunne bekrefte hvor brukerne er eller har vært.

Mer info

Crisis Log

Reiser og uønskede hendelser registreres og loggføres sammen med dato, tidspunkt etc. Denne informasjonen kan ha stor betydning ved senere gjennomgang av hendelser.

Mer info

It is not only what we do, but also what we do not do, for which we are accountable.

Molière Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673)